Skip to main content
x
 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าศึกษาดูงานของสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม

 

                  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม (สพค.) ได้ให้การต้อนรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 19 คน นำโดย นายพิชิต ศรประชุม ซึ่งได้เข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) และสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม  โดยร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำงานของ ก.พ.ค. และสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม  จากนั้นเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การอุทธรณ์ โดยนางจารุวรรณ คุณธรณ์ นิติกรเชี่ยวชาญ และหัวข้อเรื่อง การร้องทุกข์ โดยนายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์ นิติกรเชี่ยวชาญ  ซึ่งในการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้เพื่อให้เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ ก.พ.ค. และสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
 

pic1

 

pic2

 

pic3

 

pic4

 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่