Skip to main content
x

 


สิ้นปีงบประมาณ กับ “ก.พ.ค. ขอบอก”

 

        “ก.พ.ค. ขอบอก” ครั้งนี้ขอเสนอบทความส่งท้ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งจะขอสรุปผลการดำเนินงานของปีงบประมาณนี้ที่สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ ก.พ.ค. ได้ดำเนินการไปแล้ว โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงาน ก.พ. โดยสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพให้แก่บุคลากรภายใน  และส่วนราชการต่างๆ  กล่าวคือ
         1. การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจของ ก.พ.ค.  ซึ่งสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรมได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมที่ดิน  กรมการปกครอง และ กรมราชทัณฑ์  มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละสายงานเพื่อให้เกิดความชัดเจน และเข้าใจ อันจะนำไปสู่การพิจารณาวินิจฉัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป
         2. การไปศึกษาดูงานที่เรือนจำกลาง จังหวัดสมุทรปราการ
         3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงยุติธรรม
         4. การปรับปรุงแก้ไขกฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ พ.ศ. 2551  กฎ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เพื่อแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ  และเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการดำเนินการอย่างยุติธรรมและเป็นธรรม  รวมทั้ง เพื่อให้มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
         นอกจากนี้ ได้ดำเนินการยกร่างระเบียบ ก.พ.ค. ว่าด้วยการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้อุทธรณ์และผู้ร้องทุกข์ฯ พ.ศ. ....  อีกด้วย  
         ในการนี้ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้วยจำนวน 3 ครั้ง คือ 
                    (1)  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์และกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์  และข้าราชการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
                    (2)  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมของส่วนราชการ
                    (3)  ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
         5. จัดทำหนังสือ “รวมบทความ ก.พ.ค. ขอบอก เล่ม 5”  และ “รายงานประจำปี 2559”
         จากการดำเนินการโครงการและกิจกรรมในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการต่างๆ นี้  ล้วนแล้วแต่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเพื่อนข้าราชการทั้งหลาย  จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
        ทั้งหมดนี้เป็นโครงการเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรม ซึ่งยังคงมีอีกหลายรูปแบบที่จะต้องดำเนินการต่อไป  แล้วพบกับ “ก.พ.ค. ขอบอก” ในรูปแบบจุลสาร “ก.พ.ค. NEWS” ที่จะดำเนินการจัดพิมพ์รายไตรมาส ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และส่งให้ส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งลงใน website http://mspc.ocsc.go.th อีกด้วยนะ ขอบอก...
 

 

ประเภทเนื้อหา
วันที่